Ο/η ψυχολόγος στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και στο Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής ασχολείται με τη ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών/τριών σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο καθώς και με την παρέμβαση και τη συνεργασία με την οικογένεια. Επίσης έχει στενή συνεργασία με το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου καθώς και με άλλους εξωσχολικούς φορείς.

Στα πλαίσια της ψυχολογικής στήριξης κάθε παιδί ακολουθεί εξατομικευμένο πρόγραμμα εβδομαδιαίων συνεδριών με στόχο την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, αποδοχή της διαφορετικότητας, αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και αποδεκτών προτύπων συμπεριφοράς. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται αξιολόγηση της πορείας του μαθητή και ανανέωση του ατομικού του φακέλου.