* Ο κοινωνικός λειτουργός: όπως και όλα τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού αναπτύσσουν προγράμματα υποστήριξης των μαθητών/τριών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. & Τ.Ε.Ε. ΕΙΔ. ΑΓ. και των οικογενειών τους, παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών. Σε καμία όμως περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν.

* O κοινωνικός λειτουργός: ο/η οποίος/οία εργάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (συσκευή τηλεφώνου, ΦΑΞ, ντουλάπι για ασφάλεια και φύλαξη υλικού) θεωρείται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ σχολείου, οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών με επίκεντρο τον μαθητή και τις ιδιαίτερες ανάγκες του

* Ο κοινωνικός λειτουργός: συντάσσει το κοινωνικό, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό του/της μαθητή/τριας, που πρόκειται να ενταχθεί στο σχολικό πλαίσιο σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες του/της. Εισηγείται για τις αναγκαίες παρεμβάσεις υποστήριξης για την καλύτερη προσαρμογή του/της μαθητή/τριας και της οικογένειας του/της στο σχολικό πλαίσιο. Παραπέμπει τους γονείς/κηδεμόνες στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες κάλυψης αναγκών. Ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για το κοινωνικό-παιδαγωγικό έργο, τους στόχους του σχολείου και τους παρέχεις αρχικά υποστήριξη για την καλύτερη προσαρμογή στο πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου.

* Ο κοινωνικός λειτουργός: συνεργάζεται συστηματικά και προγραμματισμένα σε ατομική βάση με τους/τις μαθητές/τριες, που αντιμετωπίζουν δυσκολία κοινωνικής ή προσωπικής φύσης. Επίσης διοργανώνει συστηματικά ομάδες μαθητών με στόχο τη βελτίωση της αυτοεικόνας τους (συναισθηματική οργάνωση), της αυτοεξυπηρέτησης (κοινωνική οργάνωση) και της συνεργασίας με τους συμμαθητές τους (κοινωνική συμπεριφορά).

* O κοινωνικός λειτουργός: συνεργάζεται συνεχώς με την οικογένεια (γονείς, κηδεμόνες, αδέρφια, ευρύτερη οικογένεια) με στόχο τη θετική τους στάση στις δυσκολίες του/της μαθητή/τριας και κυρίως τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής συμβίωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων προσωπικής ή κοινωνικής φύσης. Επιπροσθέτως διοργανώνει συστηματικά και προγραμματισμένα συγκεντρώσεις των γονέων (κηδεμόνων των μαθητών με στόχο αφ” ενός την ενημέρωση για κάθε είδους παροχές, που δικαιούνται (επιδόματα, έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, συντάξεις, κατασκηνώσεις κλπ.) και αφ” ετέρου αναπτύσσει προγράμματα συναισθηματικής υποστήριξης και συμβουλευτικής

* O κοινωνικός λειτουργός: μεριμνά για την πρακτική άσκηση των τοποθετούμενων κοινωνικών λειτουργών από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και οργανώνει τις δραστηριότητες των φοιτητών σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής τους.

* O κοινωνικός λειτουργός: συνεργάζεται συνεχώς με ιατροπαιδαγωγικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ΚΕΔΥΥ, Πρόνοια, προγράμματα κοινωνικών παροχών, Κέντρα ιατρικών παροχών (Νοσοκομεία, ΙΚΑ κλπ), Ιδρύματα και άλλα προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες μαθητών και ευρύτερης οικογένειας.

* O κοινωνικός λειτουργός: έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται προγραμματισμένα τις οικογένειες των μαθητών στο σπίτι, πάντα στα πλαίσια του ωραρίου εργασίας, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες διαβίωσης και να συμβάλει, όσο είναι δυνατόν στη βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων.

* Ο κοινωνικός λειτουργός: ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του/της μαθητή/τριας και ανταλάσσει απόψεις με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και τους εκπαιδευτικούς του σχολικού πλαισίου, τηρώντας πάντα τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο διάταξης (αρ. 16 του Ν.1145/81)