Ο Λογοπεδικός – λογοθεραπευτής χρησιμοποιεί μεθόδους και δοκιμασίες για να αξιολογήσει τη μη λεκτική και λεκτική επικοινωνία του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Καταγράφει και αναλύει τις γλωσσικές ικανότητες του μαθητή σε όλα τα επίπεδα του λόγου και εκτιμά το επίπεδο κατανόησης της γλώσσας. Αργότερα, ο Λογοπεδικός – λογοθεραπευτής θα στηρίξει εξατομικευμένα ή σε μικροομάδα κάθε μαθητή παρέχοντας του τρόπους επικοινωνίας, ανάπτυξη του λεξιλογίου, της μορφολογίας και του συντακτικού καθώς επίσης στην αποκατάσταση της άρθρωσης.