To E.E.E.E.K. (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματκής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Αλεξανδρούπολης είναι σχολείο Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ξεκίνησε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 2003-2004. Είναι δημόσια μονάδα Ειδικής Αγωγής και ανήκει στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου. To ΕΕΕΕΚ συστεγάζεται με το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, το Ειδικό Δημοτικό και το ΚΕΔΔΥ στο 1ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης-Παλαγίας.

Διάρκεια φοίτησης: 5 με 8 έτη

Η εγγραφή γίνεται μέχρι και το 16ο έτος ηλικίας και η ηλικία απόλυσης ορίζεται έως το 24ο έτος.

Προϋποθέσεις εγγραφής αποτελούν:

  1. Απολυτήριος τίτλος Δημοτικού σχολείου
  2. Βεβαίωση – διάγνωση από ΚΕΔΔΥ και
  3. Αίτηση του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας.

Απολυτήριος τίτλος ΕΕΕΕΚ: O απολυτήριος τίτλος του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αποτελεί πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 του Ν.2009/1992.

Μαθήματα

Οι μαθητές μας συνεχίζουν τη μαθησιακή τους πορεία, διδασκόμενοι τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Κοινωνικής, Πολιτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, της Φυσικής-Χημείας καθώς και της Πληροφορικής.

Γλώσσα: Βασικός σκοπός της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν τη γλωσσική τους ικανότητα, έτσι ώστε να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση τόσο τον προφορικό όσο και το γραπτό λόγο. Με την αποτελεσματική χρήση, του γλωσσικού κώδικα ο μαθητής επιτυγχάνει την ενδυνάμωση της επικοινωνιακής ικανότητας σ? όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής του ζωής, γεγονός που τον βοηθά ν? αναπτύσσεται συναισθηματικά, να εντάσσεται ομαλότερα στον κοινωνικό του περίγυρο και να καθίσταται αυτόνομη προσωπικότητα.

Μαθηματικά: Ένα από τα αγαπημένα μαθήματα των μαθητών/τριών, το οποίο είναι απαραίτητο για την καθημερινή ζωή και τις καθημερινές συναλλαγές τους. Η διδασκαλία γίνεται με όμορφο τρόπο, ευχάριστο, παραστατικό. Έτσι έχουμε θεωρία και πράξη μαζί, σκέψη και εικόνα μαζί, οπτική μνήμη και σύγκριση με την πραγματικότητα.

Φυσική Αγωγή: Προτεραιότητα της Φυσικής Αγωγής είναι η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών και μέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων, καθώς και η ενίσχυση της υγείας τους.

Μουσική: Σκοπεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας, στην ανάπτυξη της κατανόησης και απόλαυσης της μουσικής και στην απελευθέρωση της δημιουργικής ικανότητας των μαθητών/τριών.

Πληροφορική: Στο σχολείο λειτουργεί εργαστήριο πληροφορικής εξοπλισμένο με 5 Η/Υ, συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο, όπου διδάσκεται σε όλα τα τμήματα του σχολείου το μάθημα της πληροφορικής. Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες το ρόλο της τεχνολογίας της πληροφόρησης στην κοινωνία μας, να αναπτύξουν άνεση στη χρησιμοποίηση των Η/Υ. Έτσι τους δίνονται οι απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση Η/Υ και την αναζήτηση πληροφοριών στο internet. Συγκεκριμένα μαθαίνουν να γράφουν κείμενα, να παίζουν διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια, να ακούν μουσική, να ζωγραφίζουν, να φτιάχνουν γεωμετρικά σχήματα, να συλλέγουν πληροφορίες και άλλα. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν πώς και πού χρησιμοποιούνται οι Η/Υ σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην εργασία μας, στο σπίτι μας και γενικότερα στην καθημερινή μας ζωή.

Σε πολλούς από τους/τις μαθητές/τριες γίνεται εξατομικευμένη διδασκαλία για την αντιμετώπιση ιδιαιτέρων προβλημάτων. Στόχοι της εκπαίδευσης είναι:

* Η βελτίωση των γνωστικών & μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών/τριων

* Η κοινωνικοποίηση τους

* Η ανάληψη πρωτοβουλιών και υπευθυνοτήτων

* Η τόνωση του αυτοσυναισθήματος

* Η ομαλή ενσωμάτωση στο κοινωνικό γίγνεσθαι

Εργαστήρια

To EEEEK Αλεξ/πολης διαθέτει 3 εργαστήρια με τον κατάλληλο εξοπλισμό:

  1. Εργαστήριο Κηποτεχνικής
  2. Εργαστήριο Πηλοπλαστικής και
  3. Εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης.

Εργαστηριακή Εκπαίδευση

Βασικοί σκοποί των εργαστηρίων είναι:

* Προεπαγγελματική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς που αρμόζουν στις ανάγκες των μαθητών/τριών

* Επαφή με το αντικείμενο κατάρτισης και τους χώρους παραγωγής του, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην τοπική αγορά

* Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων μέσα από τα διδασκόμενα μαθήματα

* Βίωση ομαδικής εργασίας

* Ενίσχυση και ανάπτυξη της επιθυμίας για γνώση και εργασία

* Ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων για αυτόνομη διαβίωση

* Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των μαθητών

* Δημιουργία κλιματος αποδοχής και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα ΑΜΕΑ

Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται στις αρχές της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και των αναγκών τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.